اخبار
روستا
1397/8/9 چهارشنبه با پیگیری این معاونت صورت پذیرفت؛ اختصاص بسته حمایتی تغذیه برای دانش آموزان مناطق محروم کشور بسته حمایتی تغذیه برای بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز مدارس شبانه روزی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور بصورت بن کارت توزیع می‌شود.

بسته حمایتی تغذیه برای بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز مدارس شبانه روزی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور بصورت بن کارت توزیع می‌شود.
با پیگیری های صورت پذیرفته ازسوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری؛ مقارن با بازگشایی مدارس و براساس مصوبات شورای عدالت آموزشی مناطق محروم جهت پیشگیری ازسوء تغذیه و افت تحصیلی دانش آموزان، مبلغ بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال درقالب بسته حمایت غذایی و بصورت بن کارت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز
مدارس شبانه روزی مناطق محروم ۳۱ استان کشور برای استفاده در محل مدارس شبانه روزی اختصاص یافت.