كوچك يا بزرگ كردن بخش :.چارت سازمانی
روستا
چهارشنبه 20 مرداد 1395 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir