كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس با ما
سه شنبه 12 مرداد 1395

              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 64454313- 64454315
تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir
پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir