كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همایش ملی روز روستا
سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر ایران
چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر برگزار می شود
دومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
سومین همایش ملی روز روستا
اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان
دومین همایش ملی روز روستا
اولین همایش ملی روز روستا
1


نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir